МИГ Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни по Процедура 1 с предмет: „Анкетно проучване за нагласите на местната общност към местните обичаи, култура, бит и популяризиране на резултатите“ и „Анализ на местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит за идентифициране на възможностите за развитие и популяризиране на територията на МИГ“

ПОКАНА

 

Относно: Представяне на Оферти за услуга с предмет:

 1. „Анкетно проучване за нагласите на местната общност към местните обичаи, култура, бит и популяризиране на резултатите“, включващо:
 • Начален етап: събиране и анализиране на наличната информация;
 • Подготовка на материали за провеждане на проучването – въпросници, брошури, публикации в медиите и изданията за представяне на проекта.
 • Проучвателска работа: посещаване на място обекти с цел попълване на анктени формуляри и събиране на информация;
 • Систематизиране и анализиране на събрания материал;
 • Изготвяне на доклад с резултатите от проучването;
 • Докладът е необходимо да включва – обобщение на нагласите на местната общност към момента и потенциал за изработка на стратегия за популяризиране на местните обичаи, култура и бит.
 • Характеристики на доклада

– обем от  20  до 40 страници;

– шрифт Times New Roman – размер 12, междуредие 1,15;

– представен в един екземпляр на хартиен носител – пълноцветен, размер на страницата А4 и на CD

 

 1. Анализ на местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит за идентифициране на възможностите за развитие и популяризиране на територията на МИГ, включващ:
 • Начален етап: събиране на налична информация за местното културно и историческо наследство, местни традиции и бит;
 • Подготовка на материали за изготвяне на анализа – въпросници, брошури, публикации в медиите и изданията за представяне на проекта.
 • Проучвателска работа: посещаване на място обекти с местна културна ценност,  проучване на местното историческо наследство, идентифициране и проучване на местните традиции и бит;
 • Систематизиране и анализиране на събрания материал;
 • Резултатите от проучването да се представени в Доклад – анализ;
 • Докладът е необходимо да съдържа описание на местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит; при възможност таблично и графично със включен снимков материал; представяне на възможностите за развитие и популяризиране местните традиции и обичаи, въвеждане на модели и добри практики за популяризирането им; препоръки за устойчивост и предприемане на последващи мерки;
 • Характеристики на доклада

– обем от  30  до 50 страници;

– шрифт Times New Roman – размер 12, междуредие 1,15;

– представен в един екземпляр на хартиен носител – пълноцветен, размер на страницата А4 и на CD

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на дейностите, описани по приложено към настоящата покана Приложение 1 – Оферта с ценови параметри.

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти – физически лица.

Заинтересовани оференти – физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат:

 • наименование на оферента,
 • ЕИК или БУЛСТАТ,
 • срока на валидност на офертата,
 • датата на издаване на офертата,
 • подпис на оферента,
 • подробна техническа спецификация на активите/услугите,
 • цена в левове или евро с посочен ДДС.

Заинтересованите оференти могат да използват – Приложение 1 образец за оферта  

Краен срок за получаване на оферти: 20.01.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“: гр. Лозница  ул. „Ивайло” № 2  , или по електронна поща на следния адрес: [email protected]

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

Приложения:

 1. Образец на оферта – Приложение 1;

Оферта Образец Приложение 1

Възложител: „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“

С адрес за кореспонденция:

Област Разград, Община Лозница,  гр. Лозница,  7290,   ул. „Дружба“ № 19

Представлявано от: Севгин Назъм Шукри

Председател на КУО на СНЦ „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино ”,

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.