За Нас

КАКВО Е МИГ?

МИГ в Юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ

Представлява публично-частно партньорство със задължително участие на общината/ите от територията на МИГ в колективния върховен орган; Публично-частно партньорство е партньорство между представители на публичния сектор, представители на стопанския сектор и представители на нестопански сектор за реализиране на стратегията за ВОМР.

МИГ има седалище и адрес на управление на територията на селския район в рамките на територията, на която МИГ осъществява дейността си;

МИГ има колективен управителен орган в състав от не по-малко 5 лица, които имат постоянен адрес и/или работят на територията на действие на МИГ, когато са физически лица или имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ, когато са юридически лица;

МИГ включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната общност, идентифицирани в анализа на стратегията за ВОМР. „Заинтересована страна“ е група лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели на резултати от нейното изпълнение

МИГ има дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Каква е целта на създаването на местна инициативна група (МИГ)?

МИГ има за цел да идентифицира и осъществи стратегията за местно развитие като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им. МИГ насочени към устойчивото развитие на конкретен район чрез:

 • Обединяване и мобилизиране на наличните човешки и финансови ресурси от обществения, частния и гражданския сектор;
 • Обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия, „съсобственост” по отношение на прилагане на подхода и мобилизиране на критична маса, необходима за подобряване на икономическата конкурентоспособност на района;
 • Развиване и укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни чрез намаляване на потенциалните конфликти и улесняване на процеса на вземане на решения чрез консултиране (обмен на мнения и позиции) и дискусии между заинтересованите страни;

Основни задачи на МИГ

 • изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти;
 • определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и обективни критерии за подбор на операции, които избягват конфликта на интереси, които гарантират, че поне 50 % от гласовете при решения за подбор са дадени от партньори, които не са публични органи, и предвиждат възможност за подбор чрез писмена процедура;
 • гарантиране на съгласуваност със стратегията за ВОМР при избора на операции, като тези операции се приоритизират според техния принос за постигане на целите на тази стратегия;
 • разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура за подаване на проекти, включително определяне на критериите за подбор;
 • получаване и оценяване на заявления за подкрепа;

 

 • избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е приложимо, изпращане на тези предложения до отговорния орган за последна проверка на допустимостта преди одобряването им;
 • мониторинг на изпълнението на стратегията за ВОМР и на подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за оценка във връзка с тази стратегия.

Кои са действащите лица в МИГ?

Включването на местните заинтересовани страни означава местното населението като цяло, конкретни групи с икономически и социални интереси и представителни обществени институции. Членове могат да бъдат:

 • местни жители и техните местни групи и организации;
 • професионални групи и организации (например представляващи фермерите;професионалисти не-фермери или малкия бизнес);
 • доставчици на културни и обществени услуги, включително медиите;
 • групи и организации на младите хора и др.

„Представител на нестопанския сектор” е лице, регистрирано по  Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор. Физическото лице декларира писмено принадлежността си към този сектор. Обински съветник, кмет, заместник – кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ.

„Представител на публичния сектор” може да бъде служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кмет и заместник-кмет на община, кметство или район, кметски наместник, общински съветник и областен управител, който представлява съответния орган въз основа на писмено решение, представено на МИГ, както и публично лице, което получава финансиране от държавния или общинския бюджет.

„Представител на стопанския сектор” е лице, регистрирано да извършва  дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По смисъла на тази наредба общински съветник няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор.

МИГ трябва да обединяват партньорите от обществения и частния сектор, да бъдат добре балансирани и представителни за съществуващите местни различните заинтересовани страни в района. На ниво на вземане на решения, представителите на частни и обществени интереси (различни от представителите на държавните и общински институции) трябва да съставляват поне 50% от местното партньорство.

С какви функции са натоварени местните инициативни групи?

На местните инициативни групи е делегирана отговорността да поемат голяма част от управленските отговорности (например задачите по избор на проекти, плащане, мониторинг, контрол и оценяване) по отношение на индивидуалните действия.

От тях се очаква:

 • да има автономност при вземане на решенията и способности за необременено отношение към местните ресурси;
 • да обедини различните заинтересовани групи в района около общи проекти;• да свърже различните мерки;
 • да бъде способна да определи възможностите, предоставени от различните видове местни ресурси;
 • да бъде отворена към новаторски идеи;
 • да бъде способна да свърже и интегрира отделни секторни подходи.