МИГ Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни покана с предмет: „Провеждане на тридневно обучение за повишаване капацитета на местните общности и граждани за активно включване в процесите на ВОМР“

ПОКАНА

Относно: Представяне на Оферти за услуга с предмет:

„Провеждане на тридневно обучение за повишаване капацитета  на местните общности и граждани за активно включване в процесите на ВОМР“  ,  включващ:

 • Наем на зала – 3 дни по 8 ч.
 • Хонорари за експерти обучители;
 • Пътни разходи и разходи за настаняване на обучителя
 • Материали за обучаемите;
 • Технически организатор;
 • Кетъринг включващ обяд за 3 дни за 20 души, кафе пауза – 6 бр. за 3 дни

 Характеристика на обучението:

 • Брой обучени – 20 души
 • Дни на провеждане -3 дни
 • Менторинг срещи след обучението – 40 часа

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на дейностите, описани по приложено към настоящата покана Приложение 1 – Оферта с ценови параметри.

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти – физически лица.

Заинтересовани оференти – физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат:

 • наименование на оферента,
 • ЕИК или БУЛСТАТ,
 • срока на валидност на офертата,
 • датата на издаване на офертата,
 • подпис на оферента,
 • подробна техническа спецификация на активите/услугите,
 • цена в левове или евро с посочен ДДС.

Заинтересованите оференти могат да използват – Приложение 6 образец за оферта  

Краен срок за получаване на оферти: 20.01.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“: гр. Лозница  ул. „Ивайло” № 2  , или по електронна поща на следния адрес: [email protected]

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

Приложения:

 1. Образец на оферта – Приложение 6;

Приложение-6 Обучение –

Възложител: „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“

С адрес за кореспонденция:

Област Разград, Община Лозница,  гр. Лозница,  7290,   ул. „Дружба“ № 19

Представлявано от: Севгин Назъм Шукри

Председател на КУО на СНЦ „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино ”,

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *