МИГ Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни покана с предмет: “Обезпечаване с техника на дейностите свързани с популяризиране местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит.”

ПОКАНА

Относно: Представяне на Оферти за услуга с предмет:

Обезпечаване с техника на дейностите свързани с популяризиране местното културно и историческо наследство, включително местни традиции и бит.”

 

Артикул Техническа спецификация Брой
1. Мултимедия Разд. Способност 1920×1080

Размер на екрана, inch 54″ (137cm) ~ 300″ (762cm)

Контраст        16 000:1

1
2. Екран за проектор на стойка Диагонал, inch – 120″ (304.8 cm)

Размери на екрана (Ш, В), cm 266.7 x 150.1

Формат 16:9

1
       
3. Преносим компютър Софтуер         Windows 10, Microsoft Office

Твърд диск, GB         256GB

Дисплей, inch            15.6″

Дисплей, резолюция 1920×1080

Web камера

 

1
6. Фотоапарат Сензор, тип   APS-C type (22.3 x 14.9 mm) Exmor CMOS sensor, Aspect Ratio: 3:2

Ефективни пиксели, MP      18 MP

Процесор, тип           DIGIC 4+

Дисплей, inch            6.8 cm (2.7″)

1
7. Изработка на сайт Изработване на бази данни по избор

Изработване на страници по избор -Начало, За нас, Какво е

ВМОР?, Новини, Обяви, Контакти- на Български език

Персонализирана контактна форма – меню Контакти

Първоначално зареждане на данни

Модул Фейсбук коментари

1
8. Поддръжка на сайт Поддръжка за период от 6 месеца след изработване на сайта и

допълнителни промени по дизайн или функционалност след предаване на

сайта – до 5 часа работа на месец

1

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на дейностите, описани по приложено към настоящата покана Приложение 2 – Оферта с ценови параметри.

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти – физически лица.

Заинтересовани оференти – физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат:

  • наименование на оферента,
  • ЕИК или БУЛСТАТ,
  • срока на валидност на офертата,
  • датата на издаване на офертата,
  • подпис на оферента,
  • подробна техническа спецификация на активите/услугите,
  • цена в левове или евро с посочен ДДС.

Заинтересованите оференти могат да използват – Приложение 5 образец за оферта  

Краен срок за получаване на оферти: 20.01.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“: гр. Лозница  ул. „Ивайло” № 2  , или по електронна поща на следния адрес: [email protected]

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

Приложения:

  1. Образец на оферта – Приложение 5;

Приложение-5- компютърна техника

Възложител: „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“

С адрес за кореспонденция:

Област Разград, Община Лозница,  гр. Лозница,  7290,   ул. „Дружба“ № 19

Представлявано от: Севгин Назъм Шукри

Председател на КУО на СНЦ „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино ”,

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.