Миг Лозница – Самуил – Хитрино отправя покана за пазарна консултация до всички заинтересовани страни покана по процедура 4 с предмет: “Изработка на рекламни материали”

ПОКАНА

Относно: Представяне на Оферти за услуга с предмет:

Изработка на рекламни материали

Артикул № Брой
1  Мъжка Тениска цветна с цветен печат печат 150
2  Дамска Тениска цветна с цветен печат печат 150
3 Детска  Тениска цветна с цветен  печат 50
4  Бейзболна шапка с цветен печат 350
5  Футболна топка с цветен печат 75
6  Химикал с цветен печат 300
7 Еко торба с цветен печат 300
8 А4 Брошура двустранна пълноцветна сгъната на три 900
9  Детски спортен екип 45
10  Мъжки Спортен екип 30
11 Трансперант- развиващ

Размери 80 х 200 см.

Медия: промазан венил

Цветност 4 цвята

2
12 Малки вратички /комлект от 2 бр. / 2
13 Афиши 800/600 мм, пълноцветен  60
14 Винил Транспаранти

Размер 200 х 200

Поставяне на капси и подгъв

6
15 Грамоти

Размер А4

Пълноцветен печат

375
16 Плакети от дърво 42
17 Изработване на информационна брошура за местните обичаи и празници

Размер А4

Пълноцветен печат

1000

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА,

Заинтересованите лица следва да представят индикативни оферти, съобразно обхвата на дейностите, описани по приложено към настоящата покана Приложение 4 – Оферта с ценови параметри.

Право на участие в настоящите пазарни консултации имат български и чуждестранни физически и юридически лица, техни обединения, независими експерти и органи, занимаващи се с конкретната дейност.

Заинтересовани оференти –  когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Изискването за вписване в търговския регистър не се прилага от заинтересовани оференти – физически лица.

Заинтересовани оференти – физически лица, следва да прилагат документи, доказващи компетентност или опит в областта на предлаганата услуга.

Вашите оферти следва да съдържат:

  • наименование на оферента,
  • ЕИК или БУЛСТАТ,
  • срока на валидност на офертата,
  • датата на издаване на офертата,
  • подпис на оферента,
  • подробна техническа спецификация на активите/услугите,
  • цена в левове или евро с посочен ДДС.

Заинтересованите оференти могат да използват – Приложение 4 образец за оферта  

Краен срок за получаване на оферти: 20.01.2021 г.

Същите следва да постъпят на хартиен носител, с подпис и печат на оферента на адрес за кореспонденция с „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“: гр. Лозница  ул. „Ивайло” № 2  , или по електронна поща на следния адрес: [email protected]

Пазарните консултации се провеждат във връзка с кандидатстване на сдружение „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.372 за подбор на проекти по подмярка 19.1 „помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки.  

Приложения:

  1. Образец на оферта – Приложение 4;

Приложение-4 рекламни матариали

Възложител: „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино“

С адрес за кореспонденция:

Област Разград, Община Лозница,  гр. Лозница,  7290,   ул. „Дружба“ № 19

Представлявано от: Севгин Назъм Шукри

Председател на КУО на СНЦ „МИГ Лозница – Самуил – Хитрино ”,

Leave a comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.