Понятието „ЛИДЕР”

Основната идея на подхода „ЛИДЕР” се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се планират и прилагат на местно ниво с участието на местните заинтересовани страни, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагани от съответните обществени администрации и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики.

Разликата между „ЛИДЕР“ и други по-традиционни мерки за развитие на селските райони се състои в това, че „ЛИДЕР“ посочва „как” да се действа, а не това „какво” трябва да се направи.

Какво представлява подходът „ЛИДЕР” за развитие на селските райони?

Политиката за развитие на селските райони е част от общата селскостопанска политика на ЕС, която е насочена към устойчивото развитие в селските райони на Европа в икономически, социални и екологични аспекти.

Какво означава абревиатурата „ЛИДЕР” (LEADER)?

LEADER означава „Връзки между дейностите за икономическо развитие на селските райони“ (“Liaison entre actions de developpement de l’economie rurale”), т.е. това е специфичен подход за подпомагане на развитието на селските райони в местните селски общности.

Как работи подходът „ЛИДЕР”?

„Лидер” насърчава селските райони да търсят нови начини да станат или останат конкурентноспособни, да използват максимално своите ресурси и да преодолеят предизвикателства като застаряващо население, ниско качество на предоставяне на услуги или липса на възможности за трудова заетост. По този начин „Лидер” допринася за подобряване на качеството на живот в селските райони за съществуващите в тях общности.

Подходът „ЛИДЕР“ се описва със 7 основни характеристики:

  • Подход основан на определен район
  • Подход „отдолу-нагоре”
  • Публично-частно партньорство: местни инициативни групи (МИГ)
  • Улесняване на иновациите
  • Интегрирани и мултисекторни дейности
  • Работа в „мрежи” на регионално, национално и европейско ниво
  • Коопериране

Всяка характеристика допълва и взаимодейства с останалите по време на целия процес на прилагане.